System oddymiający zapewniający bezpieczeństwo

Jednym z wielu zagrożeń, których można doświadczyć przebywając w różnego rodzaju budynkach, jest pożar. W większości przypadków ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, a podczas tego zjawiska panuje zazwyczaj silne zadymienie. Już sam dym potrafi być śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka. Niestety w wielu obiektach nie jest zapewniona odpowiednia wentylacja, która pozwalałaby na usuwanie szkodliwych gazów, pyłów i innych szkodliwych produktów procesu spalania. Priorytetem powinno być zatem zagwarantowanie odpowiedniego odprowadzenia powstałego dymu, w taki sposób, aby umożliwić bezpieczną ewakuację osób podczas pożaru.

Proces oddymiania i niezbędna infrastruktura

Zarówno w dużych budynkach mieszkalnych, jak i tych przeznaczonych do użytku publicznego, zauważyć można wiele oznaczeń informujących o kierunku drogi ewakuacyjnej. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami BHP, ponieważ w razie niebezpieczeństwa występującego w danym obiekcie, osoby w nim przebywające muszą mieć zapewnioną szybką drogę ucieczki. Jednakże w przypadku pożaru problemem staje się nadmierne zadymienie, które nie tylko uniemożliwia oddychanie, lecz również przyczynia się do obniżenia zdolności poznawczych. Takie zanieczyszczenie powietrza pogarsza wzrok poprzez podrażnienie oczu jak i ogranicza pole widzenia wpływając na przejrzystość powietrza. W takim przypadku odpowiednio wytyczone i oznaczone drogi ewakuacyjne mogą nie wystarczyć. Jak zatem można zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i sprawne usuwanie nadmiaru dymu?

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie skutecznej wentylacji budynku, która zapewni wymianę powietrza w odpowiednim kierunku, pozwalającą na ucieczkę osób ze strefy zagrożenia w bezpiecznych warunkach. Jest to niezbędny element skutecznego oddymiania. Dlaczego wentylacja jest tak ważna oraz jak powinien wyglądać sprawnie działający system oddymiania?

Dobra wentylacja to podstawa

Warto zaznaczyć, że każdy, skuteczny system wentylacji powinien posiadać wlot oraz wylot powietrza. Z tego powodu zakrywanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych jest niewskazane oraz równocześnie zalecane jest zamontowanie nawiewników okiennych. Niestosowanie się do takich zaleceń stwarza idealne warunki do gromadzenia się wilgoci w mieszkaniu, a w związku z tym do rozwoju pleśni oraz dodatkowo przyczynia się do pogorszenia samopoczucia, oraz stanu zdrowia domowników. Co więcej, w razie pożaru nieprawidłowo działająca wentylacja może przyczynić się do przyspieszenia jego przebiegu, co zmniejsza szanse na łatwe wydostanie się z mieszkania.

Na tym przykładzie można zauważyć, jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego systemu wentylowania zamkniętych przestrzeni mieszkalnych. Nie inaczej jest w przypadku całych budynków, z tą różnicą, że problem ten należy ująć makroskopowo. Najlepiej skupić się na wentylacji części wspólnych, czyli klatek schodowych. To w tym miejscu przebiegają drogi ewakuacyjne, dlatego oddymianie ich jest kwestią priorytetową.

dobra wentylacja

Sprawny system oddymiania może opierać się zarówno na utrzymywaniu ciągłej wentylacji grawitacyjnej, jak i tej wymuszonej mechanicznie. Obie metody jak najbardziej zalecane są w celu pozbycia się oparów i dymu, jednakże to, jaką technikę należałoby zastosować, powinni ocenić eksperci, zajmujący się projektowaniem oraz instalacją takich systemów. Innym rozwiązaniem jest zapewnienie odpowiedniej różnicy ciśnień, wymuszających korzystny kierunek przepływu powietrza.

Aby prawidłowo zaprojektować system oddymiający, należy brać pod uwagę szereg czynników, wpływających na sposób zachowywania się mas powietrza w budynkach. To m.in. siła oddziaływania wiatru, dodatkowe drogi dopływu tlenu, izolacja termiczna budynku czy wielkość powierzchni klatek schodowych i korytarzy wpływają na indywidualne potraktowanie projektowanego systemu wentylacji.

Gdzie stosuje się systemy oddymiające?

Oprócz odprowadzenia nagromadzonego dymu oraz innych zanieczyszczeń powstałych podczas pożaru sprawny system oddymiania pozwala również na pozbycie się części ciepła, co daje więcej czasu osobom ewakuującym się oraz ekipie ratunkowej przed ewentualnym naruszeniem się struktury budynku, w wyniku osiągnięcia zbyt wysokiej temperatury konstrukcji. Jest to zatem system niezbędny w każdego rodzaju obiektach, zapewniający bezpieczeństwo oraz pozwalający na sprawną akcję ratowniczą w przypadku zagrożenia pożarowego.

Pomimo że skuteczne oddymianie budynków wielokondygnacyjnych jest narzucone przez polskie prawo budowlane, to starsze budynki mogą już nie spełniać dzisiejszych wymogów ochrony przeciwpożarowej. W przypadku remontowania tego rodzaju obiektów warto rozpatrzyć dokładną analizę działania wentylacji oraz na podstawie ekspertyzy ewentualnie zaplanować nowy system wymiany powietrza. Takie układy są więc niezbędne wszędzie, gdzie istnieje choćby minimalne ryzyko powstania pożaru oraz gdy dym stanowiłby dodatkowe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, jak i byłby znacznym utrudnieniem dla ekipy strażackiej.