POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

Po­­­wie­­trz­na po­­m­pa cie­­­pła sta­­­ła się do­­­sko­­­na­­­łą al­te­­r­na­­­ty­­­wą dla grze­­j­ni­­­ków ele­­k­try­­cz­nych i wie­­­lu in­­­nych sy­­s­te­­­mów ogrze­­­wa­­­nia. To nowoczesny, eko­­­lo­­­gi­­cz­ny i eko­­­no­­­mi­­cz­ny spo­­­sób na sta­­­ły do­­­stęp do cie­­­płej wo­­­dy wy­­­ko­­­rzy­­­sty­­­wa­­­nej do co­­­dzie­­n­ne­­­go uży­­t­ku. Po­­­wo­­­dów, dla któ­­­rych wa­­r­to wy­­­brać te urządzenia, jest wie­­­le. Jako profesjonaliści, którzy od lat zajmują się montażem pomp ciepła, chętnie pomożemy dobrać i zainstalować odpowiedni model. Oferujemy fachowe doradztwo i kompleksowe usługi montażowe.

Urządzenia zaprojektowane i indywidualnie dobrane

Ka­­ż­da po­­m­pa cie­­­pła wbrew po­­­zo­­­rom wy­­­glą­­­da po­­­do­­b­nie. Mo­­­że to je­­d­nak zmy­­­lić przy­­­szłych uży­­t­ko­­w­ni­­­ków, dla­­­te­­­go że po­­­sia­­­da­­­ją one ró­­ż­ne pa­­­ra­­­me­­­try, któ­­­re nie za­­­w­sze mo­­­gą być zro­­­zu­­­mia­­­łe. W ko­­n­se­­­kwe­­n­cji ku­­­pu­­­ją­­­cy otrzy­­­mu­­­je sprzęt, któ­­­rego wy­­­da­­j­ność jest za sła­­­ba lub zbyt wy­­­so­­­ka. Wó­­w­czas nie jest w sta­­­nie w pe­­ł­ni za­­­si­­­lić in­­­sta­­­la­­­cji do­­­mo­­­wych lub zmu­­­szo­­­ny jest po­­­no­­­sić wy­­­so­­­kie ko­­sz­ty eks­­­plo­­­a­­ta­­­cji. Bez obaw, po­­­mo­­­że­­­my Ci! In­dy­­­wi­­­du­­­a­­l­nie usta­­­la­­­my za­­­po­­­trze­­­bo­­­wa­­­nie cie­­pl­ne i pre­­­ze­­n­tu­­­je­­­my opty­­­ma­­l­ne roz­­­wią­­­za­­­nia dla Two­­­je­­­go do­­­mu.

Możliwość uzyskania dotacji na montaż pomp

Koszt mo­­n­ta­­­żu i eks­­­plo­­­a­­ta­­­cji pomp cie­­­pła czę­­­sto ma­­r­twi przy­­­szłych uży­­t­ko­­w­ni­­­ków. Nie ma jednak po­­­wo­­­du do nie­­­po­­­ko­­­ju. Wła­­­­­ści­­­wie do­­­bra­­­ne urzą­­­dze­­­nie nie ty­­l­ko zu­­­ży­­­wa mniej prą­­­du niż in­­­ne sy­­s­te­­­my ogrze­­­wa­­­nia, ale też nie zużywa dodatkowego paliwa. Wa­­r­to też wie­­­dzieć, że obe­­c­nie jest wie­­­le ak­ty­­w­nych pro­­­gra­­­mów, któ­­­re wspie­­­ra­­­ją fi­­­na­­n­so­­­wo oso­­­by mo­­n­tu­­­ją­­­ce po­­­wie­­trz­ne po­­m­py cie­­­pła. Nie wiesz., jak się ubie­­­gać o do­­­ta­­­cję? Po­­d­po­­­wie­­­my Ci, a na­­­wet po­­­mo­­­że­­­my w za­­­ła­­­twie­­­niu nie­­­zbę­­d­nych fo­­r­ma­­l­no­­­­­ści. Osta­­­te­­cz­nie sam mo­­n­taż po­­m­py cie­­­pła nie bę­­­dzie Cię wie­­­le ko­­sz­to­­­wać.

powietrzne pompy ciepła


Właściwie zainstalowane pompy posłużą przez lata

Z pe­­w­no­­­­­ścią ka­­ż­dy chcia­­ł­by, by tak ce­­n­na in­­­sta­­­la­­­cja prze­­­tr­wa­­­ła dzie­­­sią­­t­ki lat. Gwa­­­ra­­n­cją wła­­­­­ści­­­we­­­go fu­n­k­cjo­­­no­­­wa­­­nia tych nowoczesnych urządzeń jest ich od­po­­­wie­­d­nie za­­­mo­­n­to­­­wa­­­nie i ko­­n­se­­r­wa­­­cja. Na­­j­le­­­piej, by za­­­ję­­­li się tym pro­­­fe­­­sjo­­­na­­­li­­­­­ści, któ­­­rzy bę­­­dą w sta­­­nie roz­­­po­­­znać, czy in­­­sta­­­la­­­cja dzia­­­ła pra­­­wi­­­dło­­­wo. Wy­­­bierz nas! Po spra­­w­nym za­­­mo­­n­to­­­wa­­­niu powietrznej pompy ciepła prze­­­pro­­­wa­­­dza­­­my te­­­sty szcze­­l­no­­­­­ści i sku­­­te­­cz­no­­­­­ści, że­­­byś miał gwa­­­ra­­n­cję, że nie po­­­zo­­­sta­­­wi­­­my Cię z wa­­­dli­­­wą in­­­sta­­­la­­­cją. W ra­­­zie po­­­trze­­­by pozosta­­­niemy do Two­­­jej dys­­­po­­­zy­­­cji w za­­­kre­­­sie ko­­n­se­­r­wa­­­cji i se­­r­wi­­­su.

Za­­d­baj o ma­­k­sy­­­ma­­l­ny ko­­m­fort w swo­­­im do­­­mu czy mie­­sz­ka­­­niu. Wy­­­bierz roz­­­wią­­­za­­­nie, dzię­­­ki któ­­­re­­­mu za­­­o­­sz­czę­­­dzisz, a do te­­­go bę­­­dziesz mógł cie­­­szyć się do­­­stę­­­pem do bie­­­żą­­­cej, cie­­­płej wo­­­dy. Sko­­n­ta­­k­tuj się z na­­­mi, a od­po­­­wie­­­my na wszy­­st­kie Two­­­je py­­­ta­­­nia! Prze­­­pro­­­wa­­­dza­­­my mo­­n­taż powietrznych pomp cie­­­pła na ob­sza­­­rze wo­­­je­­­wó­­dz­twa ku­­­ja­­w­sko­­­-po­­­mo­­r­skie­­­go, w tym w takich mie­­j­sco­­­wo­­­­­ściach, jak m.in. Bydgoszcz, Ino­­w­ro­­­cław, So­­­lec Ku­­­ja­­w­ski, Li­­­si Ogon, a ta­­k­że Ło­­­cho­­­wo czy Bia­­­łe Bło­­­ta. Skontaktuj się z nami – oferujemy usługi najwyższej jakości!

 powietrzna pompa ciepła