POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

Po­­­­­wie­­­­trz­na po­­­­m­pa cie­­­­­pła sta­­­­­ła się do­­­­­sko­­­­­na­­­­­łą al­te­­­­r­na­­­­­ty­­­­­wą dla piecy i wie­­­­­lu in­­­­­nych sy­­­­s­te­­­­­mów ogrze­­­­­wa­­­­­nia. To no­­wo­­cze­­sny, eko­­­­­lo­­­­­gi­­­­cz­ny oraz eko­­­­­no­­­­­mi­­­­cz­ny spo­­­­­sób na sta­­­­­ły do­­­­­stęp do cie­­­­­płej wo­­­­­dy wy­­­­­ko­­­­­rzy­­­­­sty­­­­­wa­­­­­nej do co­­­­­dzie­­­­n­ne­­­­­go uży­­­­t­ku. Po­­­­­wo­­­­­dów, dla któ­­­­­rych wa­­­­r­to wy­­­­­brać po­wietrz­ne pom­py cie­­pła, jest wie­­­­­le. Je­śli je­steś z wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go, miesz­kasz m.in. w ta­kich miej­sco­wo­ściach jak So­lec Ku­jaw­ski, Inow­ro­cław czy Byd­goszcz, ko­niecz­nie po­wi­nie­neś się z na­mi skon­tak­to­wać. Ja­­ko pro­­fe­­sjo­­na­­li­­­ści, któ­­rzy od lat za­j­mu­­ją się mo­n­ta­­żem pomp cie­­pła, chę­t­nie po­­mo­­że­­my do­­brać i za­­i­n­sta­­lo­­wać od­po­­wie­d­ni mo­­del. Ofe­­ru­­je­­my fa­­cho­­we do­­ra­dz­two, a tak­że ko­m­ple­k­so­­we usłu­­gi mo­n­ta­­żo­­we.

Oszczędzaj i dbaj o środowisko z powietrzną pompą ciepła

Działanie powietrznych pomp ciepła opiera się na ekologicznym wykorzystaniu energii zawartej w powietrzu do ogrzewania Twojego domu. Ta technologia jest nie tylko przyjazna środowisku, ale także bardzo efektywna kosztowo, oferując znaczne oszczędności energii i kosztów ogrzewania.

Niewątpliwą zaletą jest też prostota montażu pomp ciepła. W przeciwieństwie do niektórych innych systemów grzewczych montaż powietrznej pompy ciepła nie wymaga przeprowadzenia skomplikowanych prac ziemnych. Jest to najbardziej innowacyjny i nieinwazyjny sposób na zainstalowanie efektywnego systemu grzewczego.

Inwestując w pompy ciepła, możesz liczyć na wydajność i trwałość. Ta technologia jest doskonale przystosowana do polskich warunków klimatycznych, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas mroźnej zimy, jak i ciepłego lata. Tym samym, jesteś chroniony przez cały rok. Więc nie zwlekaj, sprawdź naszą ofertę i korzystaj z zalet, które niesie montaż pomp ciepła.

powietrzne pompy ciepła

Urządzenia zaprojektowane i indywidualnie dobrane

Ka­­­­ż­da po­­­­m­pa cie­­­­­pła wbrew po­­­­­zo­­­­­rom wy­­­­­glą­­­­­da po­­­­­do­­­­b­nie. Mo­­­­­że to je­­­­d­nak zmy­­­­­lić przy­­­­­szłych uży­­­­t­ko­­­­w­ni­­­­­ków, dla­­­­­te­­­­­go że po­­­­­sia­­­­­da­­­­­ją one ró­­­­ż­ne pa­­­­­ra­­­­­me­­­­­try, któ­­­­­re nie za­­­­­w­sze mo­­­­­gą być zro­­­­­zu­­­­­mia­­­­­łe. W ko­­­­n­se­­­­­kwe­­­­n­cji ku­­­­­pu­­­­­ją­­­­­cy otrzy­­­­­mu­­­­­je sprzęt, któ­­­­­rego wy­­­­­da­­­­j­ność jest za sła­­­­­ba lub zbyt wy­­­­­so­­­­­ka. Wó­­­­w­czas nie­wy­daj­ny sprzęt nie jest w sta­­­­­nie w pe­­­­ł­ni za­­­­­si­­­­­lić in­­­­­sta­­­­­la­­­­­cji do­­­­­mo­­­­­wych lub je­go użyt­kow­nik zmu­­­­­szo­­­­­ny jest po­­­­­no­­­­­sić wy­­­­­so­­­­­kie ko­­­­sz­ty eks­­­­­plo­­­­­a­­­­ta­­­­­cji. Bez obaw, po­­­­­mo­­­­­że­­­­­my Ci! In­dy­­­­­wi­­­­­du­­­­­a­­­­l­nie usta­­­­­la­­­­­my za­­­­­po­­­­­trze­­­­­bo­­­­­wa­­­­­nie cie­­­­pl­ne i pre­­­­­ze­­­­n­tu­­­­­je­­­­­my opty­­­­­ma­­­­l­ne roz­­­­­wią­­­­­za­­­­­nia dla Two­­­­­je­­­­­go do­­­­­mu. Z na­mi do­bie­rzesz naj­ko­rzyst­niej­sze po­wietrz­ne pom­py cie­pła.

Możliwość uzyskania dotacji na montaż pomp

Koszt mo­­­­n­ta­­­­­żu i eks­­­­­plo­­­­­a­­­­ta­­­­­cji pomp cie­­­­­pła czę­­­­­sto ma­­­­r­twi przy­­­­­szłych uży­­­­t­ko­­­­w­ni­­­­­ków. Nie ma je­d­nak po­­­­­wo­­­­­du do nie­­­­­po­­­­­ko­­­­­ju. Wła­­­­­­­­­ści­­­­­wie do­­­­­bra­­­­­ne urzą­­­­­dze­­­­­nie nie ty­­­­l­ko zu­­­­­ży­­­­­wa mniej prą­­­­­du niż in­­­­­ne sy­­­­s­te­­­­­my ogrze­­­­­wa­­­­­nia, ale też nie zu­­ży­­wa do­­da­t­ko­­we­­go pa­­li­­wa. Wa­­­­r­to też wie­­­­­dzieć, że obe­­­­c­nie jest wie­­­­­le ak­ty­­­­w­nych pro­­­­­gra­­­­­mów, któ­­­­­re ma­ją na ce­lu wes­przeć fi­­­­­na­­­­n­so­­­­­wo oso­­­­­by chcą­ce za­mon­to­wać po­­­­­wie­­­­trz­ne po­­­­m­py cie­­­­­pła w Byd­gosz­czy, Inow­ro­cła­wiu, Sol­cu Ku­jaw­skim, lecz tak­że w ca­łym woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skim i nie tyl­ko. Nie wiesz, jak się ubie­­­­­gać o do­­­­­ta­­­­­cję? Po­­­­d­po­­­­­wie­­­­­my Ci, a na­­­­­wet po­­­­­mo­­­­­że­­­­­my w za­­­­­ła­­­­­twie­­­­­niu nie­­­­­zbę­­­­d­nych fo­­­­r­ma­­­­l­no­­­­­­­­­ści. Osta­­­­­te­­­­cz­nie sam mo­­­­n­taż po­­­­m­py cie­­­­­pła nie bę­­­­­dzie Cię wie­­­­­le ko­­­­sz­to­­­­­wać.

 powietrzna pompa ciepła

Właściwie zainstalowane pompy posłużą przez lata

Z pe­­­­w­no­­­­­­­­­ścią ka­­­­ż­dy chcia­­­­ł­by, by je­go po­wietrz­na pom­pa cie­­pła słu­ży­ła przez dzie­­­­­sią­­­­t­ki lat. Gwa­­­­­ra­­­­n­cją wła­­­­­­­­­ści­­­­­we­­­­­go fu­­­n­k­cjo­­­­­no­­­­­wa­­­­­nia tych no­­wo­­cze­­snych urzą­­dzeń jest ich od­po­­­­­wie­­­­d­nie za­­­­­mo­­­­n­to­­­­­wa­­­­­nie i ko­­­­n­se­­­­r­wa­­­­­cja. Na­­­­j­le­­­­­piej, by za­­­­­ję­­­­­li się tym pro­­­­­fe­­­­­sjo­­­­­na­­­­­li­­­­­­­­­ści, któ­­­­­rzy bę­­­­­dą w sta­­­­­nie roz­­­­­po­­­­­znać, czy in­­­­­sta­­­­­la­­­­­cja dzia­­­­­ła pra­­­­­wi­­­­­dło­­­­­wo. Wy­­­­­bierz nas! Po spra­­­­w­nym za­­­­­mo­­­­n­to­­­­­wa­­­­­niu po­­wie­trz­nej po­m­py cie­­pła prze­­­­­pro­­­­­wa­­­­­dza­­­­­my te­­­­­sty szcze­­­­l­no­­­­­­­­­ści oraz sku­­­­­te­­­­cz­no­­­­­­­­­ści, że­­­­­byś miał gwa­­­­­ra­­­­n­cję, że nie po­­­­­zo­­­­­sta­­­­­wi­­­­­my Cię z wa­­­­­dli­­­­­wą in­­­­­sta­­­­­la­­­­­cją. W ra­­­­­zie po­­­­­trze­­­­­by pozosta­­­­­niemy do Two­­­­­jej dys­­­­­po­­­­­zy­­­­­cji w za­­­­­kre­­­­­sie ko­­­­n­se­­­­r­wa­­­­­cji i se­­­­r­wi­­­­­su.

Za­­­­d­baj o ma­­­­k­sy­­­­­ma­­­­l­ny ko­­­­m­fort w swo­­­­­im do­­­­­mu czy mie­­­­sz­ka­­­­­niu. Wy­­­­­bierz roz­­­­­wią­­­­­za­­­­­nie, dzię­­­­­ki któ­­­­­re­­­­­mu za­­­­­o­­­­sz­czę­­­­­dzisz, a do te­­­­­go bę­­­­­dziesz mógł cie­­­­­szyć się do­­­­­stę­­­­­pem do bie­­­­­żą­­­­­cej, cie­­­­­płej wo­­­­­dy. Sko­­­­n­ta­­­­k­tuj się z na­­­­­mi, a od­po­­­­­wie­­­­­my na wszy­­­­st­kie Two­­­­­je py­­­­­ta­­­­­nia! Prze­­­­­pro­­­­­wa­­­­­dza­­­­­my mo­­­­n­taż po­­wie­trz­nych pomp cie­­­­­pła na ob­sza­­­­­rze wo­­­­­je­­­­­wó­­­­dz­twa ku­­­­­ja­­­­w­sko­­­­­-po­­­­­mo­­­­r­skie­­­­­go, w tym w ta­­kich mie­­­­j­sco­­­­­wo­­­­­­­­­ściach, jak m.in. By­d­goszcz, Ino­­­­w­ro­­­­­cław, So­­­­­lec Ku­­­­­ja­­­­w­ski, Li­­­­­si Ogon, a ta­­­­k­że Ło­­­­­cho­­­­­wo czy Bia­­­­­łe Bło­­­­­ta. Sko­n­ta­k­tuj się z na­­mi – ofe­­ru­­je­­my usłu­­gi naj­wy­ż­szej ja­­ko­­­ści!