rekuperacja

Rekuperacja — wysoka oszczędność na ogrzewaniu

Re­ku­pe­ra­cja to przeznaczony także do domów mieszkalnych rodzaj me­cha­nicz­nej wentylacji zapewniający kom­for­t, oszczęd­no­ść oraz do­brą dla zdrowia cyrkulację powietrza. Jak działa ten wyjątkowy system? W odróż­nie­niu od tra­dy­cyj­nej wentylacji domowej re­ku­pe­ra­cja odzy­sku­je część cie­pła, a co za tym idzie — nie wy­chła­dza po­miesz­cze­nia w mo­men­cie, gdy jest włą­czo­na. Spra­wia to, że do bu­dyn­ku do­star­cza­ne jest ca­ły czas świe­że, prze­fil­tro­wa­ne po­wie­trze, któ­re ko­rzyst­nie wpły­wa na zdro­wie i sa­mo­po­czu­cie. Nie trze­ba otwie­rać okien i ro­bić prze­cią­gów, aby po­zbyć się dwu­tlen­ku wę­gla z do­mu. Dzię­ki te­mu z po­miesz­czeń nie wy­do­sta­je się na­gro­ma­dzo­ne cie­pło, a tym sa­mym ra­chun­ki za ogrze­wa­nie znacz­nie ma­le­ją. Rekuperacja, zwana też wentylacją mechaniczną, pozwala zaoszczędzić na­wet do 50% rocz­nych wy­dat­ków!

Projekt oraz montaż wentylacji mechanicznych

Wen­ty­la­cje me­cha­nicz­ne mo­gą być wy­ko­na­ne w do­wol­nych bu­dyn­kach. Oso­by do­pie­ro pla­nu­ją­ce bu­do­wę po­win­ny po­my­śleć o re­ku­pe­ra­cji jesz­cze przed usy­tu­owa­niem do­mu. Dzięki temu uda się zaoszczędzić na póź­niej­szej ko­niecz­no­ści prze­ku­wa­nia ścian i two­rze­nia ka­na­łów wen­ty­la­cyj­nych. Za­rów­no w przy­pad­ku już ist­nie­ją­ce­go do­mu, jak i tego, który dopiero powstaje, po­wi­nien zo­stać spo­rzą­dzo­ny od­po­wied­ni pro­jekt re­ku­pe­ra­cji, uwzględ­nia­ją­cy wiel­kość bu­dyn­ku, układ po­miesz­czeń czy w koń­cu sa­mą ilość do­mow­ni­ków. Po wy­bo­rze urzą­dze­nia i nie­zbęd­nych ak­ce­so­riów (np. fil­trów) moż­na przy­stą­pić do mon­ta­żu. Na­sza fir­ma chęt­nie się te­go po­dej­mie — zamontujemy rekuperację, czyli wentylację mechaniczną, w domach na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w takich miejscowościach jak np. Bydgoszcz, Inow­ro­cław, So­lec Ku­jaw­ski, Li­si Ogon, a tak­że Ło­cho­wo czy Bia­łe Bło­ta.

rekuperacja

Dotacje do 90% kosztów inwestycji w rekuperację

Mechaniczna wentylacja za­ska­ku­je swo­ją sku­tecz­no­ścią. Tra­dy­cyj­ne urzą­dze­nia gra­wi­ta­cyj­ne bar­dzo czę­sto prze­sta­ją dzia­łać, kie­dy na ze­wnątrz pa­nu­ją nie­ko­rzyst­ne wa­run­ki po­go­do­we. W przy­pad­ku re­ku­pe­ra­cji jest ina­czej, gdyż funkcjonuje ona przez cały czas. Aby jed­nak za­chwy­ca­ła nie tyl­ko świe­żym prze­pły­wem po­wie­trza, ale też oszczęd­no­ścią, re­ku­pe­ra­cja po­win­na zo­stać za­mon­to­wa­na do do­mu uszczel­nio­ne­go. Co cie­ka­we, wen­ty­la­cja me­cha­nicz­na jest wspie­ra­na przez rzą­do­we i unij­ne pro­gra­my do­fi­nan­so­wań, w tym przede wszyst­kim przez „Czy­ste Po­wie­trze”. W prak­ty­ce ozna­cza to, że do­mow­ni­cy mo­gą li­czyć na po­kry­cie na­wet 90% kosz­tów za­ku­pu in­sta­la­cji! Za­chę­ca­my do kon­tak­tu – z chę­cią przed­sta­wi­my szcze­gó­ły. Postaw na rekuperację, wybierz oszczędność i zdrowie!