rekuperacja

Rekuperacja — wysoka oszczędność na ogrzewaniu

Re­­­ku­­­pe­­­ra­­­cja to prze­­zna­­czo­­ny ta­k­że do do­­mów mie­sz­ka­l­nych ro­­dzaj me­­­cha­­­ni­­cz­nej we­n­ty­­la­­cji za­­pe­w­nia­­ją­­cy ko­­m­fo­­r­t, oszczę­­d­no­­­ść oraz do­­­brą dla zdro­­wia cy­r­ku­­la­­cję po­­wie­­trza. Jed­nak w ja­ki spo­sób dzia­ła re­ku­pe­ra­cja do domu? W odró­­ż­nie­­­niu od tra­­­dy­­­cy­­j­nej we­n­ty­­la­­cji do­­mo­­wej re­­­ku­­­pe­­­ra­­­cja odzy­­­sku­­­je część cie­­­pła, a co za tym idzie — nie wy­­­ch­ła­­­dza po­­­mie­­sz­cze­­­nia w mo­­­me­­n­cie, gdy jest włą­­­czo­­­na. Spra­­­wia to, że do bu­­­dy­­n­ku do­­­sta­­r­cza­­­ne jest ca­­­ły czas świe­­­że, prze­­­fi­­l­tro­­­wa­­­ne po­­­wie­­­trze, któ­­­re ko­­­rzy­­st­nie wpły­­­wa na zdro­­­wie oraz sa­­­mo­­­po­­­czu­­­cie. Wen­ty­la­cja me­cha­nicz­na jest na ty­le ko­rzyst­na, że dzię­ki niej nie trze­­­ba otwie­­­rać okien i ro­­­bić prze­­­cią­­­gów, aby po­­­zbyć się dwu­­­tle­­n­ku wę­­­gla z do­­­mu. Dzię­­­ki te­­­mu z po­­­mie­­sz­czeń nie wy­­­do­­­sta­­­je się na­­­gro­­­ma­­­dzo­­­ne cie­­­pło, a tym sa­­­mym ra­­­chu­­n­ki za ogrze­­­wa­­­nie zna­­cz­nie ma­­­le­­­ją. Re­­ku­­pe­­ra­­cja, zwa­­na też we­n­ty­­la­­cją me­­cha­­ni­cz­ną, po­­zwa­­la za­­o­sz­czę­­dzić na­­­wet do 50% ro­­cz­nych wy­­­da­­t­ków! Je­śli je­steś z wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go, m.in. z Byd­gosz­czy, Inow­ro­cła­wia, Bia­łych Błot lub Sol­ca Ku­jaw­skie­go — tym bar­dziej po­wi­nie­neś prze­czy­tać dal­szą część ar­ty­ku­łu na temat rekuperacji do domu.

Rekuperacja do domu – inwestycja w zdrowie, komfort i ekonomiczność

Rekuperacja to innowacyjna forma wentylacji mechanicznej, która nie tylko wymienia powietrze w domu, ale również odzyskuje ciepło z powietrza wylotowego, co minimalizuje straty energii. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżym powietrzem w domu, niezależnie od pory roku, bez obawy o wysokie rachunki za ogrzewanie. Systemy rekuperacji są również bardzo ciche i nie wymagają częstego obsługiwania, co czyni je wygodnym rozwiązaniem na co dzień.

Inwestycja w wentylację domową w postaci rekuperacji, jest inwestycją w zdrowie i komfort mieszkańców, ale także w ekologiczny i ekonomiczny dom. Jest to nie tylko sposób na poprawę jakości powietrza wewnątrz budynku, ale także na znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania. Stosowanie systemów rekuperacji do domu to trend, który zyskuje na popularności, szczególnie w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i dbałości o energetyczną efektywność budynków. Wybierając wentylację mechaniczną, wybierasz rozwiązanie prozdrowotne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska!

rekuperacja

Projekt oraz montaż wentylacji mechanicznych

Domowe we­­n­ty­­­la­­­cje me­­­cha­­­ni­­cz­ne mo­­­gą być wy­­­ko­­­na­­­ne w do­­­wo­­l­nych bu­­­dy­­n­kach. Oso­­­by do­­­pie­­­ro pla­­­nu­­­ją­­­ce bu­­­do­­­wę po­­­wi­­n­ny po­­­my­­­śleć o re­­­ku­­­pe­­­ra­­­cji je­­sz­cze przed usy­­­tu­­­o­­wa­­­niem do­­­mu. Dzię­­ki te­­mu uda się za­­o­sz­czę­­dzić na pó­­ź­nie­­j­szej ko­­­nie­­cz­no­­­­­ści prze­­­ku­­­wa­­­nia ścian oraz two­­­rze­­­nia ka­­­na­­­łów we­­n­ty­­­la­­­cy­­j­nych. Za­­­ró­­w­no w przy­­­pa­­d­ku już ist­nie­­­ją­­­ce­­­go do­­­mu, jak i te­­­go, któ­­ry do­­pie­­ro po­­w­sta­­je, po­­­wi­­­nien zo­­­stać spo­­­rzą­­­dzo­­­ny od­po­­­wie­­d­ni pro­­­jekt re­­­ku­­­pe­­­ra­­­cji, uwzglę­­d­nia­­­ją­­­cy wie­­l­kość bu­­­dy­­n­ku, układ po­­­mie­­sz­czeń czy w ko­­ń­cu sa­­­mą ilość do­­­mo­­w­ni­­­ków. Po wy­­­bo­­­rze urzą­­­dze­­­nia i nie­­­zbę­­d­nych ak­ce­­­so­­­riów (np. fi­­l­trów) mo­­ż­na przy­­­stą­­­pić do mo­­n­ta­­­żu. Na­­­sza fi­­r­ma chę­­t­nie się te­­­go po­­­de­­j­mie — za­­mo­n­tu­­je­­my re­­ku­­pe­­ra­­cję, czy­­li we­n­ty­­la­­cję me­­cha­­ni­cz­ną, w do­­mach na te­­re­­nie ca­­łe­­go wo­­je­­wó­dz­twa ku­­ja­w­sko­­-po­­mo­r­skie­­go, w tym w ta­­kich mie­j­sco­­wo­­­ściach, jak np. By­d­goszcz, Ino­­w­ro­­­cław, So­­­lec Ku­­­ja­­w­ski, Li­­­si Ogon, a ta­­k­że Ło­­­cho­­­wo czy Bia­­­łe Bło­­­ta.

Dotacje do 90% kosztów inwestycji w rekuperację

Me­­cha­­ni­cz­na we­­n­ty­­­la­­­cja za­­­ska­­­ku­­­je swo­­­ją sku­­­te­­cz­no­­­­­ścią. Tra­­­dy­­­cy­­j­ne urzą­­­dze­­­nia gra­­­wi­­­ta­­­cy­­j­ne ba­­r­dzo czę­­­sto prze­­­sta­­­ją dzia­­­łać, kie­­­dy na ze­­­w­nątrz pa­­­nu­­­ją nie­­­ko­­­rzy­­st­ne wa­­­ru­­n­ki po­­­go­­­do­­­we. W przy­­­pa­­d­ku re­­­ku­­­pe­­­ra­­­cji jest in­­a­­­czej, gdyż fun­k­cjo­­nu­­je ona przez ca­­ły czas. Aby je­­d­nak za­­­ch­wy­­­ca­­­ła nie ty­­l­ko świe­­­żym prze­­­pły­­­wem po­­­wie­­­trza, ale też oszczę­­d­no­­­­­ścią, re­­­ku­­­pe­­­ra­­­cja po­­­wi­­n­na zo­­­stać za­­­mo­­n­to­­­wa­­­na do do­­­mu uszcze­­l­nio­­­ne­­­go. Co cie­­­ka­­­we, we­­n­ty­­­la­­­cja me­­­cha­­­ni­­cz­na jest wspie­­­ra­­­na przez rzą­­­do­­­we i uni­­j­ne pro­­­gra­­­my do­­­fi­­­na­­n­so­­­wań, w tym przede wszy­­st­kim przez „Czy­­­ste Po­­­wie­­­trze”. W pra­­k­ty­­­ce ozna­­­cza to, że do­­­mo­­w­ni­­­cy mo­­­gą li­­­czyć na po­­­kry­­­cie na­­­wet 90% ko­­sz­tów za­­­ku­­­pu wen­ty­la­cji me­cha­nicz­nej! Za­­­chę­­­ca­­­my do ko­­n­ta­­k­tu – z chę­­­cią przed­sta­­­wi­­­my szcze­­­gó­­­ły, a klien­tom z woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go (m.in. Inow­ro­cła­wia, Byd­gosz­czy, Sol­ca Ku­jaw­skie­go lub Bia­łych Błot) za­mon­tu­je­my lub zmo­der­ni­zu­je­my wen­ty­la­cję me­cha­nicz­ną. Po­­staw na re­­ku­­pe­­ra­­cję, wy­­bierz oszczę­d­ność i zdro­­wie!