Modernizacje i wymiana kotłów

Modernizacja kotłów gazowych

Ko­­­tły ga­­­zo­­­we to je­­­den z naj­po­­­pu­­­la­­r­nie­­j­szych i naj­e­­fe­­k­ty­­w­nie­­j­szych spo­­­so­­­bów na ogrze­­­wa­­­nie bu­­­dy­­n­ku. Nie­­m­niej je­­d­nak w mia­­­rę upły­­­wu cza­­­su spra­­w­ność in­­­sta­­­la­­­cji zna­­cz­nie spa­­­da, co ge­­­ne­­­ru­­­je zbę­­d­ne ko­­sz­ta oraz ob­ni­­­ża ko­­m­fort te­­r­mi­­cz­ny. Sz­cze­­­gó­­l­nie wa­­­dli­­­we sta­­­ją się urzą­­­dze­­­nia, któ­­­re za­­­mo­­n­to­­­wa­­­ne zo­­­sta­­­ły ki­­l­ka­­­na­­­­­ście lub ki­­l­ka­­­dzie­­­siąt lat te­­­mu. W przy­­­pa­­d­ku ta­­­kich ko­­­nie­­cz­ny jest prze­­­gląd i wy­­­mia­­­na ko­­­tła. Wspó­­ł­cze­­­sne roz­­­wią­­­za­­­nia te­­ch­no­­­lo­­­gi­­cz­ne po­­­zwa­­­la­­­ją podnieść spra­­w­ność ko­­­tłów do po­­­nad 100%, zmnie­­j­szyć zu­­­ży­­­cie pa­­­li­­­wa oraz wy­­­e­­li­­­mi­­­no­­­wać czy­­n­ni­­­ki wpły­­­wa­­­ją­­­ce na ni­­­ską ja­­­kość po­­­wie­­­trza. Po­­­łą­­­cze­­­nie tych cech spra­­­wia, że sku­­­te­­cz­ność ko­­­tłów jest wy­­ż­sza, a ra­­­chu­­n­ki za ogrze­­­wa­­­nie zna­­cz­nie ni­­ż­sze. Tra­­­dy­­­cy­­j­ne ko­­­tły mo­­ż­na wy­­­mie­­­nić na ko­­n­de­­n­sa­­­cy­­j­ne, któ­­­re w wie­­­lu przy­­­pa­­d­kach nie wy­­­ma­­­ga­­­ją mo­­­de­­r­ni­­­za­­­cji już ist­nie­­­ją­­­cej in­­­sta­­­la­­­cji grze­­j­ni­­­ko­­­wej oraz gwa­­­ra­­n­tu­­­ją oszczę­­d­ność ich uży­­t­ko­­w­ni­­­kom. No­w­sze me­­to­­dy ogrze­­wa­­nia po­­zwa­­la­­ją ta­k­że za­­d­bać o stan po­­wie­­trza, a co za tym idzie – o ca­­łe śro­­do­­wi­­sko przy­­ro­d­ni­­cze. Po­­staw na nas, ma­­my wie­­lo­­le­t­nie do­­świa­d­cze­­nie w wy­­mia­­nie i mo­­de­r­ni­­za­­cji ko­­tłów ga­­zo­­wych! Z chę­cią przy­bli­ży­my Ci ten te­mat, abyś do­brze zro­zu­miał, na czym po­le­ga wy­mia­na ko­tła, a tak­że, dla­cze­go jest ona ta­ka waż­na. Je­śli je­steś z Inow­ro­cła­wia, Byd­gosz­czy, Ło­cho­wa, Sol­ca Ku­jaw­skie­go lub oko­lic — ko­niecz­nie się z na­mi skon­tak­tuj.

Wymiana kotłów gazowych

Wy­­­mie­­­nić za­­­le­­­ca się nie ty­­l­ko ma­­­ło wy­­­da­­j­ne ko­­­tły ga­­­zo­­­we, ale przede wszy­­st­kim ko­­­tły wę­­­glo­­­we sta­­­re­­­go ty­­­pu, czy­­­li tzw. ko­­p­ciu­­­chy. O ile w pie­r­w­szym przy­­­pa­­d­ku to pro­­­po­­­zy­­­cja oszczę­­d­no­­­­­ści, o ty­­­le w dru­­­gim jest to już obo­­­wią­­­zek. Pie­­­ce na pa­­­li­­­wa sta­­­łe w za­­­le­­ż­no­­­­­ści od okre­­­su ich za­­­mo­­n­to­­­wa­­­nia mu­­­szą zo­­­stać za­­­stą­­­pio­­­ne no­­­wy­­­mi w cią­­­gu ki­­l­ku naj­bli­­ż­szych lat. Wy­mia­na ko­tła to ko­niecz­ność, któ­ra po­­­w­sta­­­ła ze wzglę­­­dów bez­­­pie­­­cze­­ń­stwa i ochro­­­ny śro­­­do­­­wi­­­ska.

wymiana kotła

Sta­re pie­ce moż­na za­stą­pić mię­dzy in­ny­mi ko­tła­mi:

  • kondensacyjnymi,
  • olejowymi,
  • elektrycznymi,
  • węglowymi (w nowoczesnej wersji),
  • oraz pompami ciepła.

Chę­­t­nie po­­­mo­­­że­­­my przy wy­­­bo­­­rze od­po­­­wie­­d­nie­­­go ty­­­pu ko­­­tła — przed­sta­­­wi­­­my ró­­ż­ni­­­ce mię­­­dzy ni­­­mi oraz za­­­pro­­­po­­­nu­­­je­­­my ich mo­­ż­li­­­wo­­­­­ści wzglę­­­dem bu­­­do­­­wy i spo­­­so­­­bu podłą­­­cze­­­nia. Osta­­­te­­cz­nie po­­­de­­j­mie­­­my się wy­­­mia­­­ny ko­­­tła, mo­­n­ta­­­żu nie­­­zbę­­d­ne­­­go oru­­­ro­­­wa­­­nia, a ta­­k­że po­­­mo­­­że­­­my w ubie­­­ga­­­niu się o do­­­fi­­­na­­n­so­­­wa­­­nie. Je­­ste­­śmy fa­­cho­w­ca­­mi z wie­­lo­­le­t­nim do­­świa­d­cze­­niem. Świa­d­czy­­my usłu­­gi wy­­mia­­ny ko­­tłów na te­­re­­nie ca­­łe­­go wo­­je­­wó­dz­twa ku­­ja­w­sko­­-po­­mo­r­skie­­go, w tym w ta­­kich mie­j­sco­­wo­­­ściach jak By­d­goszcz, Ino­w­ro­­cław, Ło­­cho­­wo czy So­­lec Ku­­ja­w­ski.

Dofinansowania na wymianę kotłów węglowych

Czę­­­sto do­­­mo­­w­ni­­­cy ne­­­ga­­­ty­­w­nie re­­­a­­gu­­­ją na ko­­­nie­­cz­ność wy­­­mia­­­ny ko­­­tłów. Nie da się ukryć, że wią­­­że się to ze spo­­­ry­­­mi wy­­­da­­t­ka­­­mi. Na szczę­­­­­ście mo­­ż­na ich uni­­k­nąć. Rzą­­­do­­­we oraz uni­­j­ne pro­­­gra­­­my do­­­fi­­­na­­n­so­­­wań (np. „Czy­­­ste Po­­­wie­­­trze”) umo­­ż­li­­­wia­­­ją zni­­­we­­­lo­­­wa­­­nie ko­­sz­tów wy­mia­ny ko­tła na­­­wet o 75%. Na­­­le­­­ży je­­d­nak na sta­­­łe po­­­zbyć się sta­­­re­­­go pie­­­ca i za­­­i­­n­sta­­­lo­­­wać no­­­wy. Na­­j­le­­­piej wcze­­­śniej sko­­­rzy­­­stać z po­­­mo­­­cy eks­­­pe­­r­tów, któ­­­rzy oce­­­nią, czy wy­­­mia­­­na ko­­­tła jest ko­­­nie­­cz­na, czy nie. W nie­­­k­tó­­­rych przy­­­pa­­d­kach wy­­­sta­­r­czy je­­­go se­­r­wis lub dro­­b­na mo­­­de­­r­ni­­­za­­­cja. Ta­kie do­radz­two uzy­skasz od nas. Je­śli więc in­te­re­su­je Cię kon­tro­la, na­pra­wa bądź osta­tecz­nie wy­mia­na ko­tła — za­dzwoń. Cze­ka­my na Cie­bie w Inow­ro­cła­wiu, Byd­gosz­czy, Sol­cu Ku­jaw­skim i Ło­cho­wie, a tak­że w in­nych miej­sco­wo­ściach w wo­je­wódz­twie ku­jaw­sko­-po­mor­skim.

Zaufaj profesjonalistom od wymiany kotła grzewczego

Usługa wymiany kotła grzewczego, którą oferuje nasza firma, to gwarancja działania Twojego systemu grzewczego na najwyższym poziomie. Rozumiemy, jak ważne jest dla Ciebie zachowanie ciepłego i przyjemnego klimatu w domu, dlatego nasza usługa jest skierowana do tych, którzy chcą wymienić swój stary kocioł na nowy, bardziej efektywny model. Wymiana kotła to inwestycja, która wymaga profesjonalnej realizacji, dlatego nasz zespół składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Zaufaj naszej wiedzy i skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej ofercie.