Modernizacje i wymiana kotłów

Modernizacja kotłów gazowych

Ko­tły ga­zo­we to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych i naj­efek­tyw­niej­szych spo­so­bów na ogrze­wa­nie bu­dyn­ku. Niem­niej jed­nak w mia­rę upły­wu cza­su spraw­ność in­sta­la­cji znacz­nie spa­da, co ge­ne­ru­je zbęd­ne kosz­ta i ob­ni­ża kom­fort ter­micz­ny. Sz­cze­gól­nie wa­dli­we sta­ją się urzą­dze­nia, któ­re za­mon­to­wa­ne zo­sta­ły kil­ka­na­ście lub kil­ka­dzie­siąt lat te­mu. W przy­pad­ku ta­kich ko­niecz­ny jest prze­gląd i wy­mia­na ko­tła. Współ­cze­sne roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne po­zwa­la­ją podnieść spraw­ność ko­tłów do po­nad 100%, zmniej­szyć zu­ży­cie pa­li­wa oraz wy­eli­mi­no­wać czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na ni­ską ja­kość po­wie­trza. Po­łą­cze­nie tych cech spra­wia, że sku­tecz­ność ko­tłów jest wyż­sza, a ra­chun­ki za ogrze­wa­nie znacz­nie niż­sze. Tra­dy­cyj­ne ko­tły moż­na wy­mie­nić na kon­den­sa­cyj­ne, któ­re w wie­lu przy­pad­kach nie wy­ma­ga­ją mo­der­ni­za­cji już ist­nie­ją­cej in­sta­la­cji grzej­ni­ko­wej oraz gwa­ran­tu­ją oszczęd­ność ich użyt­kow­ni­kom. Nowsze metody ogrzewania pozwalają także zadbać o stan powietrza, a co za tym idzie – o całe środowisko przyrodnicze. Postaw na nas, mamy wieloletnie doświadczenie w wymianie i modernizacji kotłów gazowych!

Wymiana kotłów gazowych

Wy­mie­nić za­le­ca się nie tyl­ko ma­ło wy­daj­ne ko­tły ga­zo­we, ale przede wszyst­kim ko­tły wę­glo­we sta­re­go ty­pu, czy­li tzw. kop­ciu­chy. O ile w pierw­szym przy­pad­ku to pro­po­zy­cja oszczęd­no­ści, o ty­le w dru­gim jest to już obo­wią­zek. Pie­ce na pa­li­wa sta­łe w za­leż­no­ści od okre­su ich za­mon­to­wa­nia mu­szą zo­stać za­stą­pio­ne no­wy­mi w cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat. Ta­ka ko­niecz­ność po­wsta­ła ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny śro­do­wi­ska.

wymiana kotła

Stare piece można zastąpić między innymi kotłami:

  • kondensacyjnymi,
  • olejowymi,
  • elektrycznymi,
  • węglowymi (w nowoczesnej wersji),
  • oraz pompami ciepła.

Chęt­nie po­mo­że­my przy wy­bo­rze od­po­wied­nie­go ty­pu ko­tła — przed­sta­wi­my róż­ni­ce mię­dzy ni­mi oraz za­pro­po­nu­je­my ich moż­li­wo­ści wzglę­dem bu­do­wy i spo­so­bu podłą­cze­nia. Osta­tecz­nie po­dej­mie­my się wy­mia­ny ko­tła, mon­ta­żu nie­zbęd­ne­go oru­ro­wa­nia, a tak­że po­mo­że­my w ubie­ga­niu się o do­fi­nan­so­wa­nie. Jesteśmy fachowcami z wieloletnim doświadczeniem. Świadczymy usługi wymiany kotłów na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, w tym w takich miejscowościach jak Bydgoszcz, Inowrocław, Łochowo czy Solec Kujawski.

Dofinansowania na wymianę kotłów węglowych

Czę­sto do­mow­ni­cy ne­ga­tyw­nie re­agu­ją na ko­niecz­ność wy­mia­ny ko­tłów. Nie da się ukryć, że wią­że się to ze spo­ry­mi wy­dat­ka­mi. Na szczę­ście moż­na ich unik­nąć. Rzą­do­we i unij­ne pro­gra­my do­fi­nan­so­wań (np. „Czy­ste Po­wie­trze”) umoż­li­wia­ją zni­we­lo­wa­nie kosz­tów na­wet o 75%. Na­le­ży jed­nak na sta­łe po­zbyć się sta­re­go pie­ca i za­in­sta­lo­wać no­wy. Naj­le­piej wcze­śniej sko­rzy­stać z po­mo­cy eks­per­tów, któ­rzy oce­nią, czy wy­mia­na ko­tła jest ko­niecz­na, czy nie. W nie­któ­rych przy­pad­kach wy­star­czy je­go ser­wis lub drob­na mo­der­ni­za­cja.